กรอกใบสมัครงาน
ตำแหน่ง

ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า *  :         ชื่อ *  :         นามสกุล *  :  
Title *  :         Name *  :        Surname *  :  
วัน/เดือน/ปี เกิด *  :   *(พ.ศ.)      ภูมิลำเนา *  :        จังหวัด  :  
สัญชาติ *  :        ศาสนา *  :        เลขประจำตัวประชาชน *  :       
สถานภาพสมรส   *:           
สถานภาพทางทหาร   :          

บ้านเลขที่ *  :        อาคาร  :         ชั้น  :         ห้องเลขที่  :  
หมู่ที่  :         หมู่บ้าน  :         ตรอก  :  
ซอย  :         ถนน  :  
แขวง/ตำบล*  :         เขต/อำเภอ*  :         จังหวัด *  :  
รหัสไปรษณีย์*  :        
เบอร์ติดต่อ *  :         Email  :        

   

บ้านเลขที่ *  :        อาคาร  :         ชั้น  :         ห้องเลขที่  :  
หมู่ที่  :         หมู่บ้าน  :         ตรอก  :  
ซอย  :         ถนน  :  
แขวง/ตำบล*  :         เขต/อำเภอ*  :         จังหวัด *  :  
รหัสไปรษณีย์*  :        
เบอร์ติดต่อ *  :         Email  :        


ประวัติการศึกษา
    ระดับการศีกษา *  :             ชื่อสถานศึกษา*  :  
    วุฒิการศีกษา *  :             สาขา *  :  
    เกียรตินิยม  :  
     วันเริ่มศึกษา *  :              วันจบศึกษา *  :              เกรดเฉลี่ย *  :  

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา/ฝึกงาน
หลักสูตร/วิชา
สถาบัน/บริษัท/องค์กร
ระยะเวลา

ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ
พูด
อ่าน
เขียน

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  :  
ความรู้ความสามารถพิเศษอื่นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งที่สมัคร  :  

ประวัติการทำงาน (โปรดเรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
สถาบัน/บริษัท/องค์กร
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก
เงินเดือน
เริ่ม
สิ้นสุด

เงินเดือนสุดท้ายเดือนละ  :      บาท      รายได้ประจำอื่นๆ (โปรดระบุ)  :      เดือนละ  :      บาท
เงินเดือนที่คาดหวัง  :     บาท
ประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้กับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร  :  
ท่านรู้จักใครใน บริษัท บางกอกซอฟต์แวร์ จำกัด หรือไม่ ถ้ารู้ชื่อ  :  
มีความสัมพันธ์เป็น  :         ทำงานในตำแหน่ง  :         หน่วยงาน  :        
ท่านเคยต้องคดีอาญาหรือไม่   *  :     
ระบุข้อหา  :  
ผลคดี  :  
โทษที่ได้รับ  :  

แนบไฟล์หลักฐาน
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   *  :  
สำเนาบัตรประชาชน   *  :  
สำเนาทะเบียนบ้าน   *  :  
สำเนาวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันจบการศึกษา   *  :  
ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทหาร   :  
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)   :