โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนเมืองปราณ
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี