หลักการและเหตุผล

  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การผลิต และการพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทำได้ โดยสถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อีกทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ให้กับการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ก็น่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการสนอง นโยบายข้างต้นของรัฐ ทั้งในด้านของความทันสมัยของอุปกรณ์ การจัดบรรยากาศสำหรับการเรียนการสอน การจัดหาซอฟแวร์สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงการจัดอบรมบุคลากรผู้สอนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคตสำหรับนักเรียน
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
  3. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์
กรพิทักษ์ศึกษา.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 62 KB
กรรณสูต-1.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 50 KB
กรรณสูต-2.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 47 KB
กาฬสินธุ์พิทยาสรรค์.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 43 KB
กำแพง.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 51 KB
กุตาไก้วิทยาคม.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 49 KB
คลองน้ำใสวิทยาคาร.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 43 KB
ค้อวังวิทยาคม.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 49 KB
คำแสนวิทยาสรรค์.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 43 KB
คิชฌกูฎวิทยา.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 45 KB
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 52 KB
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 55 KB
ชานุมาน.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 59 KB
ชุมพวงศึกษา.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 50 KB
ตาคลีประชาสรรค์-1.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 50 KB
ตาคลีประชาสรรค์-2.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 48 KB
ตาคลีประชาสรรค์-3.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 49 KB
ตาคลีประชาสรรค์-4.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 41 KB
ตาคลีประชาสรรค์-5.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 37 KB
ตาคลีประชาสรรค์-6.jpg
Date: 01/08/2557 00:00:00
Size (KB): 39 KB
Pages:     1 2 3 4